Kodex Chování Evropských Konopných Společenských Klubů

Sdružení ENCOD představuje Kodex chování evropských konopných společenských klubů, jenž byl vytvořen zástupci této organizace z Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Řecka, Španělska a Velké Británie. Někteří z autorů jsou členy existujících klubů, jež v současné době fungují v určitých státech v rámci zákonem stanovených pravidel. Jiní zatím připravují půdu pro založení KSK ve svých zemích, v nichž je nutné nejprve upravit legislativu ohledně pěstování konopí pro osobní potřebu. Pro více informací se můžete obrátit na náš email.

Translation/Překlad: Michael Třebavý

EVROPSKÉ KONOPNÉ SPOLEČENSKÉ KLUBY KODEX CHOVÁNÍ, Code of Conduct for European Cannabis Social Clubs, The Legal Framework

EVROPSKÉ KONOPNÉ SPOLEČENSKÉ KLUBY

KODEX CHOVÁNÍ

9. prosince 2011

Z důvodu chybějícího legislativního rámce, který by legálně reguloval pěstování konopí pro osobní potřebu, jsme se my, uživatelé konopí z celé Evropy, rozhodli představit svůj vlastní model jeho regulace a kontroly.

Tento model se nazývá konopný společenský klub a klade si za cíl předcházet zapojování uživatelů konopí do nelegálních aktivit a současně naplňovat požadavky společnosti na bezpečnost a ochranu zdraví. Konopné společenské kluby fungují jako neziskové organizace, které jsou tvořeny plnoletými uživateli konopí a mohou vzniknout v každé zemi, kde bylo dekriminalizováno pěstování konopí pro osobní potřebu. V zemích, kde se tak dosud nestalo, může založení klubu sloužit jako experimentální krok připravující půdu pro dobu, kdy se podmínky změní. Podle článku 12 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod „má každý občan právo svobodně se shromažďovat a spolčovat na všech úrovních“.

Konopný společenský klub zajišťuje pěstování takového množství konopí, jaké uspokojí poptávku jeho členů. Kapacita produkce klubu se řídí předpokládanou roční spotřebou, přičemž se počítá s rezervami pro případ špatné sklizně, krádeže a také pro eventuální zásobování osob, které konopí užívají k léčbě. Využití přebytků je ošetřeno interními předpisy.

Každý uchazeč o členství v klubu musí potvrdit, že konopí již užívá, případně poskytnout lékařskou zprávu o diagnóze, která ho opravňuje k užívání léčebného konopí. Pravidelně aktualizovaný seznam mezinárodně uznávaných indikací je k nahlédnutí zde: International Association for Cannabis as Medicine (IACM).

Proces přijímání nových členů do klubu zahrnuje podrobné obeznámení s právy a povinnostmi člena, přibližný odhad jeho spotřeby konopí a osobní pohovor zaměřený na předchozí zkušenosti s užíváním. Účelem tohoto postupu je zachytit případné problematické uživatele, odhalit psychopatologické jevy a na vzniklou situaci adekvátně reagovat. Konopné společenské kluby se snaží aktivně předcházet rizikům a škodám a propagují zdravotně nezávadné způsoby užívání konopí.

Každý klub musí vést podrobné záznamy o veškerém konopí, které jednotliví členové ze společně pěstovaného objemu spotřebují. Taková dokumentace by měla obsahovat záznamy o množství, datu převzetí a identifikaci konkrétního člena (alespoň pomocí členského čísla – z důvodu ochrany osobních údajů). Aby se předešlo distribuci konopí třetím osobám, přistupuje se ke stanovení horní hranice množství, jaké mohou jednotliví členové za dané období nárokovat.

Každý klub musí vést písemnou evidenci veškeré produkce, která obsahuje časové záznamy o pěstebním cyklu, údaje o použitých metodách a množství konopí, které bylo sklizeno a je určeno ke konzumaci. Vybraní zástupci klubu pak provádějí náhodné kontroly, aby se přesvědčili o pravdivosti údajů o místě pěstování, bezpečnostních opatřeních a množství sklizeného konopí.

Metody pěstování stejně jako ošetření úrody po sklizni a další činnosti se řídí pravidly ekologického zemědělství s důrazem na trvalou udržitelnost přírodních zdrojů.

Po kontrole sklizně a závěrečném zvážení vypěstovaných rostlin je předem určený člen oprávněn na základě písemného potvrzení dopravit sklizený materiál na místo určené ke kontrolované distribuci.

Základními principy fungování konopných společenských klubů jsou transparentnost, demokratičnost a neziskovost. Účetnictví je přístupné každému členovi, čímž je zajištěna kontrola nad cenou produktu a nad způsobem, jakým jsou využívány získané finanční prostředky. Každý klub by měl alespoň jednou ročně uspořádat valnou hromadu, kde je předkládána a schvalována výroční zpráva. Ta obsahuje přehled o příjmech a výdajích sdružení za uplynulý fiskální rok. Konkrétní podoba tohoto přehledu je stanovena zvláštními předpisy.

Klub může na základě vlastního uvážení přijímat zaměstnance a přiměřeně je odměňovat za odvedenou práci. Tím přispívá ke tvorbě pracovních míst, ekonomické aktivitě a úsporám prostředků ve státním rozpočtu.

Na rozdíl od dealerů na černém trhu je konopný společenský klub schopen a ochoten vést dialog s příslušnými úřady, poskytnout jim veškerou dokumentaci o své činnosti a podílet se tak na tvorbě zákonných norem pro regulaci konopí. Takový přístup je výhodný pro obě strany a úřady by o takovou spolupráci měly mít zájem – mohou dohlížet na transparentnost a bezpečnost činnosti sdružení a tím se zároveň podílet na vytváření alternativy k černému trhu, protože klub získá díky spolupráci s nimi status legality. Alternativa v podobě konopných společenských klubů brání přístupu nezletilých ke konopí, snižuje veřejné výdaje a vytváří zisk pro stát v podobě odvedených daní.