Jak Založit Konopný Společenský Klub?

OBČANSKÁ INICIATIVA ZA LEGÁLNÍ TRH S KONOPÍM

Překlad: Michael Třebavý

Konopný společenský klub (dále jen KSK) je sdružení občanů, kteří se věnují pěstování omezeného množství konopí pro svou osobní potřebu. Výroba, distribuce a užívání konopí jsou úzce propojeny v rámci zákonných omezení platných v daném státě. V současné době jsou KSK legálně provozovány ve Španělsku a Belgii, nicméně mělo by být možné založit klub v každé zemi, kde proběhla dekriminalizace užívání konopí.

Obecný přehled základních povinností a pravidel fungování KSK byl formulován v prosinci roku 2011, kdy byl členy ENCOD (Evropská koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku – European Coalition for Just and Effective Drug Policies) přijat Kodex chování pro evropské KSK

Mezinárodní úmluvy o drogové problematice nenařizují žádné zemi zakázat pěstování a užívání konopí pro osobní potřebu. Jejich signatáři tedy mají možnost dekriminalizovat tyto činnosti, aniž by se museli obávat sankcí ze strany mezinárodního společenství. Tím je sice splněna podmínka nutná k propagování umírněné drogové politiky, je ale potřeba jít dál. Pěstování pro osobní potřebu nemůže uspokojit obrovskou poptávku po konopí a samo o sobě není zárukou omezení zdravotních rizik ani oslabení pozice černého trhu. K dosažení takového efektu je nutné vytvořit sofistikovaný systém produkce a distribuce.

Nejrozumnějším řešením je společné pěstování pro vlastní potřebu. Plnoletí uživatelé, kteří sami konopí pěstovat nechtějí, mohou založit KSK – neziskovou organizaci, která má za cíl zajistit svým členům legální, bezpečný a transparentní přístup ke konopí. Toho lze dosáhnout zavedením regulovaného tržního modelu, kde je nabídka vždy podmíněna poptávkou a množství výsledného produktu je tedy omezeno tak, aby uspokojilo pouze požadavky a potřeby členů klubu.

Chcete se dozvědět, co je potřeba udělat pro založení konopného společenského klubu ve vaší zemi? Čtěte dále.

 

ČTYŘI KROKY

Uvažujete-li o založení KSK, je rozhodně zapotřebí vyhnout se jakémukoli spojení s černým trhem – KSK musí nejen jednat v mezích zákona, ale také být schopen toto své zákonné chování v případě potřeby prokázat před soudem. Striktní dodržování zákonů a vedení podrobných záznamů je proto naprostou nutností.

Každý klub potřebuje členy, kteří se aktivně podílejí na organizaci a mají zodpovědnost za různé úkoly. Musí existovat jasně daná pravidla a na jejich dodržování je potřeba dohlížet v rámci demokratických procesů uvnitř sdružení. Doporučujeme zvážit angažování odborníka na příslušnou legislativu, který v případě nutnosti navrhne potřebné právní kroky a zformuluje obhajobu pro účely soudního řízení.

Než se rozhodnete učinit první krok k založení vlastního KSK, je potřeba zjistit, jak je užívání konopí ve vaší zemi ošetřeno zákonem. Pokud užívání není považováno za zločin a držení malého množství látky pro osobní potřebu není kriminalizováno, neměla by ani obhajoba činnosti KSK v případném soudním procesu představovat problém (přehled zemí a zákonem tolerovaného množství konopí v rámci EU. Vycházíme z předpokladu, že pokud je někde povolena konzumace konopí, mělo by tam být povoleno i pěstování pro osobní potřebu.

 

KROK PRVNÍ – PŘEDSTAVENÍ INICIATIVY VEŘEJNOSTI

Prvním krokem k založení KSK je jeho představení veřejnosti, a to formou tiskové konference nebo veřejného prohlášení. Pro zajištění pozornosti médií se vyplatí angažovat známou a respektovanou osobnost (nějakého politika nebo umělce), čímž se snad vyhnete i případné perzekuci ze strany místní policie za to, že jste na prezentaci klubu přinesli ukázat konopná semínka, celé rostliny nebo dokonce usušené květy.

Během prezentace by mělo být opakovaně zdůrazňováno, že konopí pěstované klubem je určeno pouze ke spotřebě zletilými členy klubu a má sloužit jako legální, bezpečná a transparentní alternativa černého trhu. Pokud příslušné úřady nezahájí trestní stíhání, je na čase přistoupit ke kroku číslo dvě.

 

KROK DRUHÝ – ZALOŽENÍ KLUBU

Následujícím krokem je samotné založení KSK v podobě sdružení, jež bude umožňovat pěstitelům a uživatelům společné pěstování konopí v přesně daném množství, které následně sami členové spotřebují. Současně se vznikem klubu je třeba zvolit také výkonný výbor složený z předsedy, tajemníka a pokladníka, případně dalších členů. Tento výbor bude dohlížet na dodržování demokratických principů řízení a rozhodování o věcech klubu: například aby byli všichni členové včas spravováni o zásadních krocích, o finančních závazcích a podobně.

Při sepisování stanov klubu se vyplatí uvést hlavní důvod vzniku: omezení zdravotních rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu (rezidua hnojiv, plísně a další). Jako další cíle sdružení je možné zmínit například výzkum potenciálu konopí jako plodiny, výzkum nejbezpečnějších způsobů pěstování ze zdravotního a ekologického hlediska nebo zahájení veřejné diskuze o právním postavení konopí a jeho uživatelů. Jako vzor mohou posloužit stanovy dlouhodobě fungujících klubů ve Španělsku a Belgii, jež jsou veřejně dostupné na webových stránkách ENCOD.

Stanovy by měly být řádně registrovány a projít zákonným schvalovacím řízením za účasti příslušného úřadu (místní soud, právní oddělení úřadu). Pokud bylo všem výše uvedeným formalitám učiněno zadost, začněte s přijímáním členů. Každý z nich by měl mít nějaké zkušenosti s konopím nebo alespoň lékařem potvrzenou diagnózu, na kterou konopí nemá negativní vliv (v ideálním případě by na danou diagnózu mělo mít vliv pozitivní).

Jakmile je členská základna dostatečná, můžete začít pěstovat. Předem stanovte množství, které budete potřebovat k uspokojení osobních potřeb všech členů. Poté zorganizujte společné pěstování tohoto množství v pěstebním prostoru, jenž nesmí být přístupný veřejnosti. Snažte se přitom dodržovat zásady organického pěstování a používejte různé odrůdy, aby jednotliví členové měli z čeho vybírat.

Členové klubu, kteří zajišťují péči o rostliny a starají se o rozvoz konopí, musejí být vždy schopni předložit potřebnou dokumentaci vysvětlující principy fungování klubu a právní ukotvení jeho existence. Z dokumentů musí být zřejmé, že konopí je pěstováno na veřejnosti nepřístupném pozemku pouze pro členy klubu, u nichž je možné doložit jejich totožnost (kopií občanského průkazu a podobně). Tyto podklady mohou hrát rozhodující roli při obraně členů sdružení v případě, že se policie rozhodne proti klubu zasáhnout. V závislosti na právních podmínkách konkrétní země může distribuce a konzumace probíhat přímo v prostorách klubu.

 

KROK TŘETÍ – PROFESIONALIZACE KLUBU

Počet členů klubu se bude průběžně zvyšovat a spolu s tím budou narůstat také nároky kladené na profesionalizaci organizace, administrativy, dopravy, plateb a dalších úkonů. S rostoucím počtem rostlin je například vhodné začít zakládat nové pěstební prostory, které sice nepojmou tolik květin, ale jednotliví pěstitelé budou mít dokonalý přehled o každé rostlině.

Každý klub může doplnit základní stanovy o vlastní pravidla týkající se například užívání společných prostor, úhrady členských poplatků a podobně. Zvažte také zavedení kodexu chování člena konopného společenského klubu, především ve vztahu k prodeji konopí vypěstovaného klubem třetím osobám (zejména nezletilým).

Mnoha potížím a nedorozuměním lze předejít tak, že sdružení o společném pěstování konopí včas informuje příslušné úřady. Některé kluby tak učinily formou oficiálního dopisu soudům, policii a místním úřadům, jiné se spokojily s vydáním tiskového prohlášení.

Ačkoli klub je veden jako nezisková organizace, neznamená to, že nemá žádné příjmy a výdaje. Výroba kvalitního a nezávadného konopí vyžaduje mnoho práce, která musí být odpovídajícím způsobem ohodnocena. Výdaje jsou přirozenou součástí fungování sdružení, jež by tyto výdaje mělo pokud možno pokrývat z vlastních příjmů a lidem, kteří věnují svůj čas jeho chodu, by měla být vyplácena přiměřená odměna.

Cena konopí pro členy by měla být stanovena transparentně a demokraticky. Do její výše by se měly promítat všechny výdaje spojené s produkcí – náklady na pronájem/nákup prostor, vodu, elektřinu, materiál, mzdy, pronájem kanceláře, palivo a další běžné výdaje spojené s fungováním sdružení. Součet všech těchto položek se vydělí množstvím vypěstovaného konopí, čímž získáme cenu za jeden gram. Španělské a belgické kluby se dostávají na koncové částky mezi třemi až čtyřmi eury za gram usušených květů. Vzhledem k tomu, že většina klubů pracuje s ročním rozpočtem, může se cena podle potřeby jednou ročně měnit. V případě potřeby je ale možné upravovat ji zvlášť pro každou sklizeň, to znamená u indoor pěstování jednou za tři až čtyři měsíce.

Případný zisk je využíván pro potřeby sdružení. Pokud překročí částku nutnou pro zajištění chodu organizace, obvykle se jako první přistupuje ke snížení členských příspěvků.

Každá finanční transakce musí být řádně doložena – odchozí platby fakturou, příchozí pak příjmovým daňovým dokladem. Podrobné účetnictví přispívá k transparentnosti organizace a v případě soudního procesu může sloužit jako důkaz toho, že klub není zapojen do nelegálních aktivit.

Významným přínosem pro sdružení je přítomnost vnějšího kontrolního prvku – například nezávislé osoby, která není členem sdružení a je schopna kvalifikovaně posoudit, jestli užívané postupy a procesy odpovídají standardům, jejichž dodržování od nás zástupci policie a soudů očekávají.

 

KROK ČTVRTÝ – LOBOVÁNÍ ZA STANOVENÍ PRÁVNÍHO RÁMCE PRO KONOPNÉ SPOLEČENSKÉ KLUBY VE VAŠÍ ZEMI

Jakmile klub bez problémů funguje, zbývá jediné – přesvědčit politickou reprezentaci, aby stanovila jasné zákonné podmínky pro existenci podobných sdružení, a to včetně způsobu jejich zdanění, udělování licencí nebo vnější kontroly. Političtí představitelé, právníci ani policisté ve většině případů nemají představu, jak by mohla regulace legálního trhu s konopím začít. Naše činnost tak může v konečném důsledku pomoci celé věci – tam, kde neexistují vzory ani předchozí zkušenost, je fungující model vzešlý přímo od uživatelů snáze přijatelný.